ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η alpha green είναι εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Δραστηριοποιείται στη μελέτη και εκτέλεση έργων στους παρακάτω τομείς:

 • Μελέτες διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες (Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
 • Εφαρμογή και παρακολούθηση συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS).
 • Μελέτη, διαμόρφωση και συντήρηση  χώρων πρασίνου.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων ανακύκλωσης.

Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

 • Συλλογή, αγορά και πώληση ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Συλλογή, μεταφορά και διάθεση αστικών και εξομοιωμένων με τα αστικά απορριμμάτων.
 • Συλλογή, μεταφορά και διάθεση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων
 • Διάθεση containers απόρριψης απορριμμάτων, ογκωδών και αδρανών υλικών
 • Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες προς Αποτέφρωση ή Αποστείρωση

Καθαρισμός & συντήρηση περιβάλλοντος χώρου

 • Καθαρισμός υπαίθριων κοινόχρηστων και βιομηχανικών χώρων.
 • Καθαρισμός στεγασμένων χώρων.
 • Μηχανική σάρωση κοινόχρηστων και βιομηχανικών χώρων.
© ALPHA GREEN ABEE    |    Ισολογισμοί
Θέση Μιλιαδίστα 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 2828967, e-mail: info@alphagreen.gr